Novinky

01.07.2017 Zápisy do kroužků na nový školní rok

Připomínáme, že 1. 7. 2017 se spustí online přihlašování do našich kroužků pro všechny zájemce! Od 4. 9. 2017 se poté budete moci zapisovat i osobně v kancelářích DDM Praha 2. Krásné léto!

Parlamenty dětí a mládeže

DDM Praha 2 poskytuje parlamentům dětí a mládeže
v Praze zdarma zázemí, metodickou a koordinační pomoc.

Nezištně v tuto chvíli pomáhá těmto parlamentům:
Pražský parlament dětí a mládeže
Parlament dětí a mládeže Praha 2 

Zájemci ze škol, anebo městských částí se mohou obrátit se žádostí o radu či pomoc na koordinátora parlamentů Mgr. Jána Rybárika.

Kontakt:

Mgr. Ján Rybárik
Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, 120 00 Praha
rybarik@ddm-ph2.cz
tel. 606 371 802

_____________________________________________________________________


Pražský parlament dětí a mládeže

Pražský parlament dětí a mládeže (PPDM) formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů rozhoduje o všech otázkách týkajících se zájmů, práv a povinností dětí a mládeže:

- vytváří prostor pro diskusi
- pro svobodné, kultivované 
vyjadřování názorů dětí a mládeže
- vhodným způsobem upozorňuje na společenské problémy
- prezentuje zájmy dětí a mládeže
- napomáhá šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte

§ 2, Jednací řád PPDM

PPDM najdete i na facebooku:
https://www.facebook.com/Pražský-parlament-dětí-a-mládeže-177286350746/
 

______________________________________________________________

Minulá setkání: 

Školní rok 2015/2016

Parlament dětí a mládeže Praha 2 (PDM Ph 2)

Volební setkání se konalo 23. 9. 2015 a zúčastnilo se jej celkem 12 delegátů z 5 základních škol Prahy 2.
Na školní rok 2015/2016 bylo zvoleno vedení PDM Ph 2 ve složení:
▪ předseda Lukáš Patočka, ZŠ Na Smetance
▪ místopředseda Kristián Charizanov, ZŠ Sázavská
Zájem scházet se pravidelně, zpravidla 1x měsíčně, projevilo celkem 9 zástupců reprezentujících 4 základní školy Prahy 2.
V Pražském parlamentu dětí a mládeže budou PDM Ph 2 zastupovat:
L. Patočka, K. Charizanov, Petr Starůstka, Adam Vendl, Veronika Zajícová.
 

Pražský parlament dětí a mládeže (PPDM)

Setkání se konalo 7. 10. 2015 a zúčastnilo se jej celkem 42 delegátů z 13 městských částí. Na tomto setkání byla vyhodnocena činnost PPDM za minulý školní rok a všichni delegáti, kteří projevili zájem, byli zvoleni do rady PPDM (celkem 23).
Volební setkání Rady PPDM se konalo 14. 10. 2015.

Na školní rok 2015/2016 bylo zvoleno vedení ve složení:
▪ předsedkyně Marie Silná, Praha 7
▪ 1. místopředsedkyně Tereza Mahdalová, Praha 5
▪ 2. místopředseda Michael C. Linhart, Praha 2.
Dále byli zvoleni delegáti PPDM na jednání Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM), který se koná 20. – 23. 11. 2015.
PPDM budou zastupovat:
▪ Marie Silná jako členka Rady NPDM za kraj Praha
▪ Michael C. Linhart jako člen Předsednictva NPDM za kraj Praha.
Celkem se jednání NPDM zúčastní 7 delegátů za kraj Praha.
 

PDM Ph 2 a PPDM schválili spolupráci s koordinátorem

Mgr. Jánem Rybárikem, ředitelem DDM Praha 2

Oba parlamenty nemají vlastní právní subjektivitu

využívají právní subjektivitu Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, IČO: 452 459 24.

______________________________________________________________________s

 
JEDNACÍ ŘÁD (výpis)
 
Zasedání Pražského parlamentu dětí a mládeže (dále PPDM) se dne 21.4.2005 usneslo na tomto svém jednacím řádu: 
§1 / ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1) Jednací řád PPDM upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení a další otázky.  
1.2.) Všichni delegáti PPDM mají stejná práva, jsou povinni se chovat k ostatním slušně, ohleduplně a respektovat právo každého delegáta na vlastní názor. 
§2 / PRAVOMOCI
2.1.) PPDM
a) formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů
 
PDDM rozhoduje o všech otázkách týkajících se zájmů, práv a povinností dětí a mládeže:
● vytváří prostor pro diskusi, svobodné, kultivované vyjadřování názorů dětí a mládeže  
● vhodným způsobem upozorňuje na společenské problémy                                               
prezentuje zájmy dětí a mládeže, napomáhá šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte   
 
b) ve své činnosti spolupracuje zejména s :
-  orgány města Prahy - orgány samosprávy, státní správy,
- vedením Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM) a s nižšími články parlamentů
-  školami, organizacemi a sdruženími dětí, mládeže i dospělých, DDM apod.
c) usiluje o udělení statutu poradního orgánu města Prahy pro otázky týkající se dětí a mládeže 
2.2.) PPDM spolupracuje a využívá obsahové, organizační a metodické pomoci koordinátora PPDM. 
2.3.) PPDM nemá vlastní právní subjektivitu. 
Využívá právní subjektivitu Domu 
dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, 120 00 Praha 2, IČO: 45 24 59 24. 

VOLEBNÍ  ŘÁD (výpis)

Pražský parlament dětí a mládeže (dále PPDM) se na svém zasedání dne 21.4.2005 usnesl
na tomto volebním řádu:

§ 1 / ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.) Volební řád PPDM upravuje délku funkčního období, přípravu, vyhlášení a provedení voleb:
a) delegátů na Zasedání PPDM
b) členů Rady PPDM
c) členů Předsednictva PPDM
d) členů Předsednictva NPDM za Prahu. (NPDM= Národní parlament dětí a mládeže)
1.2.) Za delegáta (člena) podle §1) lze navrhnout a zvolit pouze takového žáka (studenta), který pracuje a je členem dětského (studentského) parlamentu na nižším stupni, souhlasí s kandidaturou a má zájem v uvedených orgánech pracovat.

§ 2 / VĚK ČLENŮ PPDM
Za delegáta (člena) podle §1 může být zvolen žák (student) zpravidla ve věku od 12ti let do ukončení studia na střední škole. 

§ 3 / FUNKČNÍ OBDOBÍ
3.1.) Předsednictvu a Radě PPDM začíná volební období dnem zvolení. Volí se zpravidla na funkční období jednoho školního roku.

_____________________________________________________________

 
HISTORIE PRAŽSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE

 Do konce roku 2004 se nedochovaly žádné dokumenty. V tomto období probíhaly shromáždění a zasedání prostřednictvím oslovení ředitelů škol. Parlement fungoval sporadicky.

● 26. ledna 2005  zasedání Pražského parlamentu dětí a mládeže
Proběhla především diskuze a příprava volebního a jednacího řádu, což bylo důležité pro budoucí fungování PPDM; projednání přípravy na zasedání PPDM.
● 21. února 2005 zasedání Pražského parlamentu dětí a mládeže
Zasedání se týkalo hlavně dolaďování detailů ohledně volebního a jednacího řádu.
● 21. dubna 2005 zasedání  PPDM
Z pohledu dalšího fungování Parlamentu důležité zasedání, kde byl po úpravách a diskuzi schválen Jednací řád PPDM a Volební řád PPDM
.
Funkční období vedení PPDM je vždy jeden školní rok a zpravidla v listopadu je svoláno vždy nové zasedání a probíhají volby nového vedení PPDM. Rovněž jsou vždy zvoleni i dva zástupci PPDM do Národního parlamentu dětí a mládeže.
.
Od roku 2007 PPDM dobře spolupracuje s "Mestským parlamentom mladých" v Bratislavě (SK). Uskutečnila se řada vzájemných návštěv a výměn zkušeností z činnosti parlamentu v Praze a Bratislavě.

 

 

Naši partneři