Parlamenty dětí a mládeže

DDM Praha 2 poskytuje parlamentům dětí a mládeže
v Praze zdarma zázemí, metodickou a koordinační pomoc.

Nezištně v tuto chvíli pomáhá těmto parlamentům:
Pražský parlament dětí a mládeže
Parlament dětí a mládeže Praha 2 

Zájemci ze škol, anebo městských částí se mohou obrátit se žádostí o radu či pomoc na koordinátora parlamentů Mgr. Jána Rybárika.

Kontakt:

Mgr. Ján Rybárik
Dům dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, 120 00 Praha
rybarik@ddm-ph2.cz
tel. 606 371 802

_____________________________________________________________________


Pražský parlament dětí a mládeže

Pražský parlament dětí a mládeže (PPDM) formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů rozhoduje o všech otázkách týkajících se zájmů, práv a povinností dětí a mládeže:

- vytváří prostor pro diskusi
- pro svobodné, kultivované 
vyjadřování názorů dětí a mládeže
- vhodným způsobem upozorňuje na společenské problémy
- prezentuje zájmy dětí a mládeže
- napomáhá šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte

§ 2, Jednací řád PPDM

PPDM najdete i na facebooku:
https://www.facebook.com/Pražský-parlament-dětí-a-mládeže-177286350746/

Webové stránky PPDM.

______________________________________________________________

 

PDM Ph 2 a PPDM schválili spolupráci s koordinátorem

Mgr. Jánem Rybárikem, ředitelem DDM Praha 2

Oba parlamenty nemají vlastní právní subjektivitu

využívají právní subjektivitu Domu dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, IČO: 452 459 24.

______________________________________________________________________s

 
JEDNACÍ ŘÁD (výpis)
 
Zasedání Pražského parlamentu dětí a mládeže (dále PPDM) se dne 21.4.2005 usneslo na tomto svém jednacím řádu: 
§1 / ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1) Jednací řád PPDM upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení a další otázky.  
1.2.) Všichni delegáti PPDM mají stejná práva, jsou povinni se chovat k ostatním slušně, ohleduplně a respektovat právo každého delegáta na vlastní názor. 
§2 / PRAVOMOCI
2.1.) PPDM
a) formou návrhů, doporučení, připomínek a podnětů
 
PDDM rozhoduje o všech otázkách týkajících se zájmů, práv a povinností dětí a mládeže:
● vytváří prostor pro diskusi, svobodné, kultivované vyjadřování názorů dětí a mládeže  
● vhodným způsobem upozorňuje na společenské problémy                                               
prezentuje zájmy dětí a mládeže, napomáhá šířit myšlenky Úmluvy o právech dítěte   
 
b) ve své činnosti spolupracuje zejména s :
-  orgány města Prahy - orgány samosprávy, státní správy,
- vedením Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM) a s nižšími články parlamentů
-  školami, organizacemi a sdruženími dětí, mládeže i dospělých, DDM apod.
c) usiluje o udělení statutu poradního orgánu města Prahy pro otázky týkající se dětí a mládeže 
2.2.) PPDM spolupracuje a využívá obsahové, organizační a metodické pomoci koordinátora PPDM. 
2.3.) PPDM nemá vlastní právní subjektivitu. 
Využívá právní subjektivitu Domu 
dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21/920, 120 00 Praha 2, IČO: 45 24 59 24. 

VOLEBNÍ  ŘÁD (výpis)

Pražský parlament dětí a mládeže (dále PPDM) se na svém zasedání dne 21.4.2005 usnesl
na tomto volebním řádu:

§ 1 / ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.) Volební řád PPDM upravuje délku funkčního období, přípravu, vyhlášení a provedení voleb:
a) delegátů na Zasedání PPDM
b) členů Rady PPDM
c) členů Předsednictva PPDM
d) členů Předsednictva NPDM za Prahu. (NPDM= Národní parlament dětí a mládeže)
1.2.) Za delegáta (člena) podle §1) lze navrhnout a zvolit pouze takového žáka (studenta), který pracuje a je členem dětského (studentského) parlamentu na nižším stupni, souhlasí s kandidaturou a má zájem v uvedených orgánech pracovat.

§ 2 / VĚK ČLENŮ PPDM
Za delegáta (člena) podle §1 může být zvolen žák (student) zpravidla ve věku od 12ti let do ukončení studia na střední škole. 

§ 3 / FUNKČNÍ OBDOBÍ
3.1.) Předsednictvu a Radě PPDM začíná volební období dnem zvolení. Volí se zpravidla na funkční období jednoho školního roku.

_____________________________________________________________

 
HISTORIE PRAŽSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE

 Do konce roku 2004 se nedochovaly žádné dokumenty. V tomto období probíhaly shromáždění a zasedání prostřednictvím oslovení ředitelů škol. Parlement fungoval sporadicky.

● 26. ledna 2005  zasedání Pražského parlamentu dětí a mládeže
Proběhla především diskuze a příprava volebního a jednacího řádu, což bylo důležité pro budoucí fungování PPDM; projednání přípravy na zasedání PPDM.
● 21. února 2005 zasedání Pražského parlamentu dětí a mládeže
Zasedání se týkalo hlavně dolaďování detailů ohledně volebního a jednacího řádu.
● 21. dubna 2005 zasedání  PPDM
Z pohledu dalšího fungování Parlamentu důležité zasedání, kde byl po úpravách a diskuzi schválen Jednací řád PPDM a Volební řád PPDM
.
Funkční období vedení PPDM je vždy jeden školní rok a zpravidla v listopadu je svoláno vždy nové zasedání a probíhají volby nového vedení PPDM. Rovněž jsou vždy zvoleni i dva zástupci PPDM do Národního parlamentu dětí a mládeže.
.
Od roku 2007 PPDM dobře spolupracuje s "Mestským parlamentom mladých" v Bratislavě (SK). Uskutečnila se řada vzájemných návštěv a výměn zkušeností z činnosti parlamentu v Praze a Bratislavě.