Projekty

1.3.2019
 

Šablony II – DDM Praha 2

 
Od 1.3. 2019 se DDM Praha 2 zapojil do projektu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Šablony II, který je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů EU.
 

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Cíle projektu Šablony II – DDM Praha 2
  • Podpora společného vzdělávání - personální podpora (školní asistent), vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
  • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů
  • Podpora nových metod ve výuce
  • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
  • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky
  • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
  • Projektová výuka
  • Výuka s využitím ICT
  • Spolupráce s rodiči a veřejností, komunitní setkávání