Soutěže

Podzimní listování 2021 - Výtvarná soutěž

Podzimní listování 2021 - Výtvarná soutěž

21.09.2021

​Podzimní výtvarná soutěž pro výtvarné, keramické, fotografické, literární a animační kroužky VDV.
Máme tu podzim. Období, které pro nás každý rok připraví inspirativní přehlídku...

Vykoumej komiks

Vykoumej komiks

15.09.2021

VYKOUMEJ KOMIKS je celopražská výtvarná soutěž věnovaná každému, kdo rád kreslí a vymýšlí příběhy. Soutěž dává prostor začínajícím autorům a nabízí možnost srovnat vlastní tvorbu s počiny ostatních vrstevníků. V roce 2022 se koná již 10. ročník! (V roce 2021 vzhledem k uzavření škol soutěž neproběhla.)
Soutěžní komiksy každý rok hodnotí jeden profesionální výtvarník dlouhodobě se věnující komiksu. V uplynulých letech to byli: Nikkarin, Matěj Lipavský, Jakub Plachý, Toy_Box, HZA Bažant, Dan Černý, Štěpánka Jislová, Kateřina Čupová a Kristýna Plíhalová!

V roce 2022, k desátému výročí soutěže, to bude stejně jako v prvním ročníku Michal Nikkarin Menšík!

Wolkrův Prostějov - Pražský kalich

Wolkrův Prostějov - Pražský kalich

10.09.2021

Wolkrův Prostějov je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci…

Dětská scéna: Pražské poetické setkání

Dětská scéna: Pražské poetické setkání

05.09.2021

DDM Praha 2 ve spolupráci se ZUŠ Biskupská a ZUŠ Ilji Hurníka každoročně pořádá obvodní kola celostátní recitační přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna.
Děti by měly poznat tvořivou práci při interpretaci básní či prózy i během přípravy veřejného vystoupení. Zároveň by je tato práce měla motivovat k aktivnímu poznávání české i světové literatury. Učitelům pak přehlídka nabízí možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.

Matematická olympiáda

Matematická olympiáda

11.06.2021

Matematická olympiáda je předmětová soutěž z matematiky pro žáky ZŠ a SŠ, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků
a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. MO nabízí zájemcům o matematiku nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci matematiky a informatiky a všestranné péči
o talentované žáky.

Matematický klokan

Matematický klokan

26.04.2021

Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Pythagoriáda

26.04.2021

Soutěž Pythagoriáda je určena pro žáky ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jejím cílem je zvýšit zájem o matematiku, napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst, tvořivé a logické myšlení.
Pythagoriáda je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně.
a člení se podle kategorií a soutěžních kol.

Soutěž v jazyce německém

Soutěž v jazyce německém

22.04.2021

Soutěž v německém jazyce má - stejně jako samotná znalost němčiny - na území České republiky dlouhou tradici. Každoročně se německé olympiády zúčastní cca 15 000 žáků a studentů. Cílem soutěže je rozvíjet jejich zájem o studium němčiny, poskytnout možnost porovnat úroveň svých jazykových znalostí s ostatními, a tím je motivovat k dalšímu odbornému růstu. Partnerem soutěže je Goethe Institut.

Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Soutěž v jazyce anglickém

Soutěž v jazyce anglickém

21.04.2021

Soutěž v anglickém jazyce má v rámci soutěží v cizích jazycích každoročně nejvíce účastníků. Stoupající počet soutěžících odráží i realitu 21. století, kdy je angličtina považována za mezinárodní jazyk (lingua franca). Školních kol se v současnosti účastní až 25 000 žáků a studentů. Partnerem soutěže je British council.

Soutěž je koncipována jako konverzační a soustředí se na test porozumění slyšenému textu a rozhovor.

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda

19.04.2021

Biologická olympiáda je předmětová soutěž ve znalostech z přírodopisu a z biologie určená žákům ZŠ a studentům SŠ.
Jedná se o systematickou kontinuálně probíhající zájmovou činnost, jejímž cílem je vyhledávat talenty, rozvíjet jejich nadání, podporovat odborný růst a další vzdělávání v oboru a nejlepší z nich připravovat na reprezentaci v Mezinárodní biologické olympiádě. Žákům a studentům se zájmem o daný obor zároveň nabízí účelné využití volného času.

Chemická olympiáda

Chemická olympiáda

19.04.2021

Chemická olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru chemie v rámcových vzdělávacích programech.
Jejím cílem je vyhledávat, rozvíjet a podporovat talent a nadání žáků základních a středních škol a zároveň nabídnout žákům se zájmem o danou oblast účelné využití části jejich volného času.

Fyzikální olympiáda

Fyzikální olympiáda

19.04.2021

Fyzikální olympiádou vás chceme získat pro hlubší studium fyziky a technických oborů a zároveň vám dát příležitost k tomu, abyste mohli ukázat, jaké jsou vaše vědomosti z fyziky a jak je dovedete používat při řešení úloh i v praxi. Cílem soutěže je vyhledávat pro naši společnost budoucí odborníky ve fyzice a v technických vědách, neboť v souvislosti s neustálým vývojem vědy a techniky je těchto odborníků stále více zapotřebí, ale počet hodin výuky i počet zájemců o fyziku se snižuje.

Zeměpisná olympiáda

Zeměpisná olympiáda

15.04.2021

Zeměpisná olympiáda je předmětová soutěž ze zeměpisu (geografie) pro žáky ZŠ a SŠ, jejímž cílem je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst. ZO nabízí zájemcům o zeměpis nejen příležitost k řešení náročných problémů, ale vytváří rovněž soustavu odborných činností, vedoucích k popularizaci zeměpisu a všestranné péči o talentované žáky.

Olympiáda v českém jazyce

07.04.2021

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními, a motivovat je tak k dalšímu odbornému růstu.

Soutěž v radioelektronice

01.03.2021

​Technická soutěž mládeže v radiotechnice vznikla na konci 70. let na podporu stále rostoucího zájmu mládeže o tento moderní obor. Jejím vyhlašovatelem byli radioamatéři, organizovaní v tehdejším Svazarmu. Později se k nim připojila další odbornost, elektronika. Od roku 1991 se k soutěži připojily i DDM v České republice.
Cílem soutěže je porovnat výsledky odborných znalostí dětí a mládeže, podnítit zájem účastníků o další rozšíření znalostí, a vytvářet tak podmínky k uspokojování individuálních zájmů mladých lidí.

Badmintonová liga pražských DDM

01.09.2020

Badmintonová liga pražských DDM je pořádána DDM Praha 2 ve spolupráci s DDM Praha 9.
Soutěž je určena dětem a mládeži z kroužků badmintonu v rámci všech DDM v Praze.

Soutěž O putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku Praha2

01.05.2020

Soutěž ve střelbě ze vzduchovky O putovní pohár Obvodního mysliveckého spolku Praha 2 pořádá DDM Praha 2 ve spolupráci s OMS Praha 2 a za podpory MČ Praha 2.
Soutěž je určena základním školám a probíhá v květnu v areálu Apolinářské zahrady.

NERF liga

11.01.2020

NERF liga momentálně neprobíhá.

Dějepisná olympiáda

01.01.2020

Dějepisná olympiáda je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech. Je určena žákům 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a
1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Mistrovství ČR v deskových hrách

20.11.2019

Mistrovství ČR v deskových hrách se koná každý rok na podzim. DDM Praha 2 pořádá dvě krajská kola ve vybraných deskových hrách, ze kterých mohou účastníci postoupit do republikového finále.